Artikel 1. Definities

1.1 Mowi-kids.com is een online winkel in merkkleding voor baby`s, kinderen en volwassenen, welke via www.mowi-kids.com bezocht kan worden.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behoren bij de internetactiviteiten van Mowi-kids.com.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Mowi-kids.com, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mowi-kids.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mowi-kids.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Mowi-kids.com. Mowi-kids.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.


Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland zijn afhankelijk van de tarieven van de door Mowi-kids.com gekozen transporteur, bijvoorbeeld TNT Post. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

4.3 Mowi-kids.com kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf met uitzondering van punt 5.5.

5.2 In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Mowi-kids.com te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

5.3 De klant geeft Mowi-kids.com toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Mowi-kids.com.

5.5 Indien u wenst de bestelling op te halen bij Mowi-kids.com is contante betaling verplicht.  De datum voor het ophalen van de bestelling wordt bepaald in overleg met Mowi-kids.com maar in ieder geval binnen 7 dagen vanaf de besteldatum van de order.

Artikel 6. Levering

6.1 Mowi-kids.com streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling of akkoord van Mowi-kids.com ter verzending bij een postbedrijf aan te bieden. Hiertoe is Mowi-kids.com echter niet verplicht.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling betaald heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mowi-kids.com zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

6.5 Verzendingen naar het buitenland worden altijd met Priority verzonden, zodat een track&trace nummer verkregen wordt. Deze krijgt de klant doorgemaild als het pakket verzonden is.

6.6 Mowi kids.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet leveren van TNT post. 

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Mowi-kids.com verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retourneren en/of ruilen (hierna: retourneren) gelden enkele voorwaarden:

8.1 Artikelen, die u via www.Mowi-kids.com heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:
•  Deze artikelen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres voor retour zijn aangemeld bij Mowi-kids.com via info@mowi-kids.com én uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn.
Onder de rubriek "RETOUREN" staat uitgelegd wat de procedure is voor het retourneren van de kleding.
•  De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, indien aanwezig, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd.

 

8.2 Mowi-kids.com accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

8.3 Uw retour zal na aanmelding én na goedgekeurd (nieuw) ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retouren door ons worden gecrediteerd dit conform artikel 11.2.

8.4 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren bij ons kantoor/magazijn te Almere. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd. Behalve wanneer de teruggezonden artikelen meer waarde hebben dan 18,95. dan geld de volgende regeling. Indien je de retourzending bij verzending met PostNL niet (voldoende) frankeert, pakket zijn wij helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Het betreft dan de administratiekosten à € 4,95 én de kosten welke ons door PostNL in rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde zendingen (vanaf € 14,00). Dit betekent dat deze kosten minimaal € 18,95 zullen bedragen. Deze kosten zullen ingehouden worden op de creditnota van de voor ruiling aangeboden artikelen.

Artikel 9. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact (op werkdagen tussen 09.30 en 17.00 uur) met ons op te nemen of een e-mail sturen aan info@Mowi-kids.com.

Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 8.4 beschreven.

Klacht met betrekking tot kwaliteit van de artikel(en)
9.2 Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een kledingstuk na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet, bijvoorbeeld het kledingstuk vertoont na kort gebruik extreme slijtage, een knoop of rits is stuk of u constateert dat het artikel niet mooi blijft in de was.

De garantietermijn op de kleding is 6 maanden na ontvangst van de kleding. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij een normale frequentie van dragen en wassen. Daarnaast dient de redelijkerwijs te verwachten levensduur van het betreffende kledingstuk ook 6 maanden te zijn.

De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard. Tevens moet de kleding ook op een normale manier gebruikt zijn schade aan kleding door  buitenaf ontstaan (vallen,schuren ,trekken, ergens achter blijven hangen) worden uiteraard niet vergoed

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Op ritsen die kapot gaan zit doorgaans geen garantie. Is de rits binnen 1 maand stuk gegaan dan zal Mowi-kids een bijdrage in de maakkosten geven. Buiten deze termijn kan hier geen beroep op gedaan worden.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen (telefoonnummer staat op www.mowi-kids.com in de rubriek Contact) of een mail sturen aan info@Mowi-kids.com.

9.3 De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.


Artikel 10. Annulering van uw bestelling

10.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@Mowi-kids.com. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Mowi-kids.com het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen, Mowi-kids.com zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen.

10.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Mowi-kids.com berekent in dit geval geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.

10.3 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@Mowi-kids.com. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

10.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Mowi-kids.com plaats.

10.5 Indien u niet binnen 24 uur na bevestiging de bestelling, of binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd en door ons retour is ontvangen, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Mowi-kids.com is gerechtigd kosten aan de u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.


Artikel 11. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Mowi-kids.com, dan wel tussen Mowi-kids.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Mowi-kids.com, is Mowi-kids.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Mowi-kids.com.


Artikel 12. Overmacht

Mowi-kids.com heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Mowi-kids.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@Mowi-kids.com. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

13.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
•  zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
•  zullen Mowi-kids.com en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 14. Lopende acties

14.1 Actie"vertel een vriend(in)".

Wanneer je jouw vrienden een E-mail stuurt via onze site krijg jij een code waarmee je de volgende keer bij de bestelling een leuke korting krijgt.

Mail je 1 vriend dan krijg je 1% korting, mail je 2 vrienden dan ontvang je 2% korting, etc. Dit gaat door tot maximaal 10% korting. Hiervoor moet je dus 10 personen een mail sturen via de site.

Stuur via de de site (vertel verder) of bovenstaande link mails naar je vrienden. Alleen deze mails zijn geldig!!!

U kunt meerdere keren gebruik maken van deze actie. Iedere keer zal de maximale korting 10% bedragen. Er kan per bestelling echter gebruik gemaakt worden van 1 kortingscode.. Deze actie kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties.

 

14.2 Actie “verzendkosten gratis bij bestelling van 100 euro of meer”:

Het orderbedrag moet 100 euro of meer bedragen, ook na retourneren van kleding.

Bij retour sturen van een kledingstuk:

Als het kledingstuk geruild wordt dan zijn de kosten voor het verzenden van het geruilde artikel zijn voor de klant.
Als de klant geld retour wilt ontvangen, dan moet het orderbedrag nog steeds 100 euro of meer bedragen.
Bij geld retour en het orderbedrag is daardoor minder dan 100 euro, dan wordt het bedrag van het kledingstuk geretourneerd minus de reeds gemaakte verzendkosten door Mowi kids.

15.1 Achteraf betalen

Met digitale acceptgiro uw online bestelling betalen via AfterPay

Afterpay voert voor Mowi kids het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitale acceptgiro van AfterPay via e-mail  ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. U kunt bij Mowi kids betalen met een digitale acceptgiro tot een bedrag van € 150,= als u voor de eerste keer betaalt via AfterPay. Bent u al bekend bij AfterPay dan kunt u betalen tot een bedrag van € 250,=.

Ter vergoeding van uw verzoek om te betalen met acceptgiro voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert hierbij een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode.

U kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de AfterPay website.

Vragen, klachten en opmerkingen:

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

Argonweg 12
1362AA Almere
The Netherlands

 

Mobiel: +31 (0) 6 24314142


E-Mail info@Mowi-kids.com
Web http://www.Mowi-kids.com

KvK- 67994466

BTW Vrijstellingsnummer:
NL185753905B01

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Mowi-kids.com.

Laatste wijziging:7-5-2019

Algemene Voorwaarden Mowi-kids.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1. Definities

1.1 Mowi-kids.com is een online winkel in merkkleding voor baby`s, kinderen en volwassenen, welke via www.mowi-kids.com bezocht kan worden.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behoren bij de internetactiviteiten van Mowi-kids.com.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Mowi-kids.com, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mowi-kids.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mowi-kids.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Mowi-kids.com. Mowi-kids.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.


Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland zijn afhankelijk van de tarieven van de door Mowi-kids.com gekozen transporteur, bijvoorbeeld TNT Post. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

4.3 Mowi-kids.com kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf met uitzondering van punt 5.5.

5.2 In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Mowi-kids.com te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

5.3 De klant geeft Mowi-kids.com toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Mowi-kids.com.

5.5 Indien u wenst de bestelling op te halen bij Mowi-kids.com is contante betaling verplicht. De datum voor het ophalen van de bestelling wordt bepaald in overleg met Mowi-kids.com maar in ieder geval binnen 7 dagen vanaf de besteldatum van de order.

Artikel 6. Levering

6.1 Mowi-kids.com streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling of akkoord van Mowi-kids.com ter verzending bij een postbedrijf aan te bieden. Hiertoe is Mowi-kids.com echter niet verplicht.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling betaald heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mowi-kids.com zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

6.5 Verzendingen naar het buitenland worden altijd met Priority verzonden, zodat een track&trace nummer verkregen wordt. Deze krijgt de klant doorgemaild als het pakket verzonden is.

6.6 Mowi kids.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet leveren van TNT post.

6.7 Mowi kids verstuurt ook pakketten via rembours. Indien het pakket niet wordt aangenomen of afgehaald dan moeten de kosten van verzending worden vergoed door de klant.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Mowi-kids.com verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retourneren en/of ruilen (hierna: retourneren) gelden enkele voorwaarden:

8.1 Artikelen, die u via www.Mowi-kids.com heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:
• Deze artikelen uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour zijn aangemeld bij Mowi-kids.com via info@mowi-kids.com én uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn.
Onder de rubriek "RETOUREN" staat uitgelegd wat de procedure is voor het retourneren van de kleding.
• De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, indien aanwezig, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd.
• Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 70% of meer heeft gekocht mogen uitsluitend geannuleerd worden conform artikel 11.2 en NIET geruild of geretourneerd worden.

8.2 Mowi-kids.com accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

8.3 Uw retour zal na aanmelding én na goedgekeurd (nieuw) ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retouren door ons worden gecrediteerd dit conform artikel 11.2.

8.4 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren bij ons kantoor/magazijn te Almere. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

Artikel 9. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact (op werkdagen tussen 09.30 en 17.00 uur) met ons op te nemen of een e-mail sturen aan info@Mowi-kids.com.

Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 8.4 beschreven.

Klacht met betrekking tot kwaliteit van de artikel(en)
9.2 Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een kledingstuk na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet, bijvoorbeeld het kledingstuk vertoont na kort gebruik extreme slijtage, een knoop is stuk of u constateert dat het artikel niet mooi blijft in de was.

De garantietermijn op de kleding is 6 maanden na ontvangst van de kleding. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij een normale frequentie van dragen en wassen. Daarnaast dient de redelijkerwijs te verwachten levensduur van het betreffende kledingstuk ook 6 maanden te zijn.

De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd. Tevens is het zo wanneer de schade aan het kledingstuk door uzelf is ontstaan, deze uiteraard niet door ons wordt vergoed.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen (telefoonnummer staat op www.mowi-kids.com in de rubriek Contact) of een mail sturen aan info@Mowi-kids.com.

9.3 De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.


Artikel 10. Annulering van uw bestelling

10.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@Mowi-kids.com. Uw order annulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Mowi-kids.com het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen, Mowi-kids.com zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorg dragen.

10.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Mowi-kids.com berekent in dit geval geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.

10.3 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@Mowi-kids.com. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

10.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Mowi-kids.com plaats.

10.5 Indien u niet binnen 24 uur na bevestiging de bestelling, of binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd en door ons retour is ontvangen, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Mowi-kids.com is gerechtigd kosten aan de u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.


Artikel 11. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Mowi-kids.com, dan wel tussen Mowi-kids.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Mowi-kids.com, is Mowi-kids.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Mowi-kids.com.


Artikel 12. Overmacht

Mowi-kids.com heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Mowi-kids.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@Mowi-kids.com. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

13.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
• zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
• zullen Mowi-kids.com en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 14. Lopende acties

14.1 Actie"vertel een vriend(in)".

Wanneer je jouw vrienden een E-mail stuurt via onze site krijg jij een code waarmee je de volgende keer bij de bestelling een leuke korting krijgt.

Mail je 1 vriend dan krijg je 1% korting, mail je 2 vrienden dan ontvang je 2% korting, etc. Dit gaat door tot maximaal 10% korting. Hiervoor moet je dus 10 personen een mail sturen via de site.

Stuur via de de site (vertel verder) of bovenstaande link mails naar je vrienden. Alleen deze mails zijn geldig!!!

U kunt meerdere keren gebruik maken van deze actie. Iedere keer zal de maximale korting 10% bedragen. Er kan per bestelling echter gebruik gemaakt worden van 1 kortingscode.. Deze actie kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties.

14.2 Actie “laagste prijs garantie”.

Iedereen kan gebruik maken van deze actie
Als een kledingstuk bij een andere site goedkoper wordt aangeboden dan betaalt Mowi kids het verschil terug
Kledingstuk moet gelijk zijn qua maat, model, kleur en merk
Er zit geen limiet op het aantal keren waarop een claim ingediend kan worden
De laagste prijs moet door ons gecheckt kunnen worden
De actie geldt alleen in vergelijking met andere webwinkels
De claim kan vooraf ingediend worden door contact met ons op te nemen via mail
De claim kan uiterlijk 5 dagen na het plaatsen van de order gemaakt worden. Een veilingsite zoals bijvoorbeeld E-bay is uitgesloten omdat het niet te checken is.

· Claim specificaties:

o Naam website + bijbehorend internetadres

o Categorie + pagina waarop kledingstuk staat vermeld

o Prijs kledingstuk

14.3 Actie “verzendkosten gratis bij bestelling van 100 euro of meer”:

De gratis verzendkosten voor orders boven de 100 euro geldt niet het hele jaar door. Tijdens het orderproces moet specifiek vermeld worden dat er geen verzendkosten gerekend worden bij orders boven de 100 euro. Is dit niet zo, dan geldt deze actie niet.

Het orderbedrag moet 100 euro of meer bedragen, ook na retourneren van kleding.

Bij retour sturen van een kledingstuk:

Als het kledingstuk geruild wordt dan zijn de kosten voor het verzenden van het geruilde artikel zijn voor de klant.
Als de klant geld retour wilt ontvangen, dan moet het orderbedrag nog steeds 100 euro of meer bedragen.
Bij geld retour en het orderbedrag is daardoor minder dan 100 euro, dan wordt het bedrag van het kledingstuk geretourneerd minus de reeds gemaakte verzendkosten door Mowi kids.

Vragen, klachten en opmerkingen:

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

Jozef Israëlslaan 33
1318 LN Almere
The Netherlands

Tel +31 (0)368446680
Mobiel: +31 (0) 6 29241565 / (0)6- 28144705


E-Mail info@Mowi-kids.com
Web http://www.Mowi-kids.com

KvK 39100131

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Mowi-kids.com.

Laatste wijziging: 5 mei 2009.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2007 - 2024 Mowi Kids outlet kinderkleding merkkleding, babykleding, kleding, Airforce, LoFff, Nais badkleding, winterjassen, Almere | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel